Готуємося до походу

 
Порядок
ВИПУСКУ ДИТЯЧИХ ТУРИСТСЬКИХ ГРУП
у походи та екскурсії
І. Вступ.
На підставі аналізу стану туристсько-краєзнавчої роботи в регіонах області, постійно з'являється питання, щодо правильності дій адміністрацій навчально-виховних закладів освіти, вчителів, керівників гуртків стосовно випуску дитячих груп у туристичні походи та екскурсії. Шкільні програми та навчальні плани з усіх предметів дозволяють як можна ширше використовувати туристсько-екскурсійну роботу серед школярів різного віку. Цьому є підтримка і з боку Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України і Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Всі Укази, Постанови, Розпорядження та накази – спрямованні на поліпшення стану з цього напрямку навчально-виховної роботи зі школярами. Але нажаль, деякі питання, щодо кваліфікованого випуску дитячих туристичних груп у походи та екскурсії, залишаються поза увагою більшості педагогічних працівників. Щоб якимось чином допомогти всім зацікавленим педагогічним працівникам в дотриманні обумовлених правил стосовно цього питання і створені запропоновані методичні поради.
Сподіваємося, що надані рекомендації не приведуть до зменшення кількості проведених походів та екскурсій, а навпаки зроблять цю роботу більш кваліфікованою, без порушень існуючих нормативних документів, стимулюють якісну підготовку кадрів з туризму та екскурсійної діяльності.
 
II. Випуск у походи.
Спортивні туристські походи (групове або командне проходження туристського спортивного маршруту визначеної протяжності з подоланням природних перешкод різної категорії або ступеня складності за нормативний час) можуть бути організовані з усіх видів туризму.
Залежно від технічної складності, кількості природних перешкод, протяжності, тривалості походи поділяються на: - КАТЕГОРІЙНІ (І-VI категорія складності);
- НЕКАТЕГОРІЙНІ \ступеневі\ (1-3 денні, та 1-3 ступеня складності).
Походи в залежності від території проведення поділяються на місцеві та да¬льні:
МІСЦЕВІ – це походи, що проводяться в межах області, в якій проживають учні. При цьому допускається вихід у сусідні території, якщо це обумовлено адміністративно-територіальним розташуванням навчального закладу, географічними особливостями місцевості та логічністю побудови маршруту;
ДАЛЬНІ – усі інші, що не вважаються місцевими.
Для проведення КАТЕГОРІЙНИХ, ДАЛЬНІХ СТУПЕНЕВИХ походів, а також МІСЦЕВИХ СТУПЕНЕВИХ ПОХОДІВ ТРИВАЛІСТЮ БІЛЬШЕ 4 ДНІВ – туристські групи повинні обов'язково отримати позитивний висновок щодо можливості здійснення походу від туристської маршрутно-квапіфікаційної комісії (МКК), що має відповідні повноваження (Адреса МКК – вул.Гладкова, буд. 8, Дитячо-юнацький центр).
Для отримання позитивного висновку на проведення походу до територіальної МКК освіти з відповідними повноваженнями не пізніше ніж за 10 діб до початку походу з урахуванням графіку роботи відповідної МКК освіти подаються наступні документи:
- маршрутна книжка або маршрутний лист та їх копії;
- довідки про туристський досвід учасників та керівника;
- картографічний матеріал;
- інші документи, які потрібні для випуску групи на маршрут
Для МІСЦЕВИХ ПОХОДІВ ТРИВАЛІСТЮ ДО 4 ДНІВ ВКЛЮЧНО отримання позитивного висновку МКК не потрібно.
Документом на проведення походів І-VI категорії складності та некатегорійних походів, які включають елементи походів II-VI категорії складності, є МАРШРУТНА КНИЖКА встановленого зразка.
Документом на проведення некатегорійних походів є МАРШРУТНИЙ ЛИСТ встановленого зразка.
Подання на розгляд документів до Маршрутно-кваліфікаційних комісій не закладів освіти – забороняється.
Маршрутні листки для здійснення місцевих некатегорійних походів тривалістю до 4 днів (1-3 денні, 1-2 ступені складності) реєструються навчальними закладами, що проводять походи у прошнурованому та завіреному печаткою журналі за формою.        
При позитивному висновку відповідної повноважної МКК освіти про можливість здійснення групою заявленого походу керівникові туристської групи видається зареєстрована та підписана головою (заступником голови) МКК маршрутна книжка (маршрутний листок) із штампом МКК.
На підставі цього адміністрація навчального закладу здійснює випуск туристських груп у походи САМОСТІЙНО, тільки інформуючи органи державного управління освітою доповідною, і зобов'язана:
1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки та проведенні походу, систематично контролювати хід її підготовки;
2. Видати наказ про проведення походу в якому:
- визначити мету, район, терміни та складність (ступінь, категорію) проведення походу;
- призначити керівника та заступника керівника групи, які повинні відповідати вимогам щодо віку та туристичному досвіду (участь у походах та керівництво походами) згідно додатків до Правил проведення подорожей;
- обумовити відповідальність керівника та заступника керівника групи за збереження життя та здоров'я учасників на весь час походу;
- визначити основні заходи безпеки проведення походу;
- затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення походу.
3. Ознайомити керівника та заступника керівника туристської групи з їх обов'язками згідно з "Правилами проведення туристських подорожей з учнівської та студентською молоддю України" (Наказ МОНУ № 237 від 24 березня 2006 року)
4. Провести інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час походу з оформленням у журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.
5. Видати керівникові підписані і завірені печаткою:
- наказ про проведення походу;
- посвідчення про відрядження;
- маршрутні документи групи.
6. Вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту. Уразі порушення групою встановлених контрольних термінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з територіальними органами освіти, відповідними підрозділами туристської пошуково-рятувальної служби району походу для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі допомоги.
7. Після завершення туристичного походу заслухати повідомлення керівника та заступника керівника туристської групи на педагогічній раді, розмістити кращі матеріали, зібрані під час походу, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників врахувати при атестації і заохоченні.
За підсумками вищезазначеного, звертаємо увагу адміністрації закладів освіти на наступне:
- до вашої компетенції входять випуск туристичних груп у походи 1-3 денні та некатегорійні першої та другої ступені складності;
- керівником туристичної групи адміністрація повинна призначити педагога у якого є довідка про досвід участі або керівництва походами;
 - в походах можуть приймати участь школярі у яких є довідки про досвід участі у наступних походах;
 - за підсумками проведених походів адміністрація навчально-виховних закладів повинна видати всім учасникам та керівникам походу відповідні довідки та присвоїти наступні спортивні розряди:
За здійснення одного походу 1 ступеня складності III юнацький розряд зі спортивного туризму
За здійснення одного походу 2 ступеня складності II юнацький розряд зі спортивного туризму
 
Дії адміністрації навчально-виховного закладу
щодо проведення туристичного походу
 
І. Місцеві некатегорійні (ступеневі) походи тривалістю до 4 днів включно.
1. Прийняти заяву від педагога щодо проведення туристичного походу за вибраний маршрутом
2. Перевірити відповідність технічної складності походу до існуючих Правил проведення туристських походів
3. Перевірити досвід керівника на підставі наданих довідок про його можливість бути керівником зазначеного походу та досвід його учасників
4. Видати Маршрутний лист на проведення походу з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі
5. Видати наказ про проведення туристичного походу з дотриманням вказаних умов
6. Провести інструктаж керівників та учасників походу з питань техніки безпеки з оформленням у журналі відповідної форми
7. Після завершення туристичного походу видати керівникам та учасникам походу довідки про підтвердження їх туристичного досвіду
8. При умові виконання учасниками походу кваліфікаційних вимог, видати наказ про присвоєння їм відповідного спортивного розряду
 
ІІ. Категорійні, дальні некатегрійні (ступеневі) походи та місцеві некатегорійні (ступеневі) походи тривалістю більше 4 днів.
1. Прийняти заяву від педагога щодо проведення туристичного походу за вибраним маршрутом
2. Не менш ніж за 10 діб направити керівника походу до Маршрутно-кваліфікаційної комісії закладів освіти для отримання позитивного висновку на проведення походу
3. Тільки після отримання Маршрутної книжки (або листа) за підписом голови МКК та її штампом, видати наказ про проведення зазна ченого походу
4. Провести інструктаж керівників та учасників походу з питань техніки безпеки з оформленням у журналі відповідної форми
5. Після завершення походу заслухати звіт керівника про результати походу та залік його у МКК
 
III. Випуск на екскурсії та туристичні поїздки.
Екскурсія - це подорож тривалістю до 24 годин у супроводі фахівця- екскурсовода за заздалегідь складеним маршрутом із метою задоволення пізнавальних, інформаційних, духовних та оздоровчих потреб учнівської молоді.
Інші туристичні подорожі (поїздки) проводяться за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечені комплексом туристичних послуг (бронювання розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо).
При організації екскурсії або поїздки керівник навчального закладу має можливість скористатися послугами туристичних операторів та туристичних агенцій. Або звернутися до обласного, міських чи районних Центрів туризму, краєзнавства і екскурсій (профільних позашкільних закладів освіти), які згідно вимог Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Туризм" мають право надавати туристичні послуги в рамках свого Статуту без отримання відповідної Ліцензії.
На проведення екскурсії або туристичної поїздки отримання позитивного висновку МКК не потрібне.
Адміністрація навчального закладу при організації екскурсії або туристичної поїздки повинна заключити угоду з організацією, що бере на себе відповідальність про надання туристичної послуги.
Кількісний склад екскурсійної групи учнів, вік і досвід керівників та заступників керівника групи визначається адміністрацією навчального закладу з урахуванням вимог "Правил проведення туристських подорожей з учнівською молоддю України".
При проведенні автобусних екскурсій необхідно також додержуватися вимог "Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)" та "Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом" і використовувати лише автотранспорт підприємств, які мають відповідний дозвіл, досвідчених та кваліфікованих водіїв, забезпечують належний технічний та санітарний стан транспортних засобів.
Перевезення організованих груп дітей автотранспортом виконується тільки в світлу пору доби і за сприятливих погодних умовах. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння у ньому згідно з паспортом заводу-виготовлювача.
Адміністрація навчального закладу до початку проведення екскурсії та туристичної поїздки повинна:
- скласти список групи дітей у трьох примірниках;
- допустити до поїздки дітей, які зазначені у списках і які не мають протипоказань для далеких переїздів за станом здоров'я;
- видати наказ згідно вимог щодо проведення туристського походу (при використанні автобуса призначити на кожну групу з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а на групу з тридцяти дітей-медичного працівника);
- ознайомити керівника туристської групи з його обов'язками згідно з «Правилами проведення туристських подорожей з учнівської молоддю України» та «Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»;
- провести з керівниками та учнями інструктаж з питань правил поведінки та техніки безпеки під час екскурси або поїздки з оформленням у журналі відповідної форми.
Керівники групи не повинні відлучатися від дітей та забезпечити суворе виконання правил дорожнього руху, дисципліни та організованість дітей.
Звертаємо увагу на необхідність використовувати при організації 1-7 денних навчальних екскурсій до визначних історичних, культурних та промислових центрів України У НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС рекомендації Міністерства освіти і науки України, щодо проведення навчально-тематичних екскурсій. В цій роботі навчально-виховні заклади повинні співпрацювати з профільними позашкільними закладами з туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, що існують в їх районі, місті і області.
 
Дії адміністрації навчально-виховного закладу
щодо проведення екскурсії та туристичної подорожі.

1. Прийняти заяву від педагога щодо проведення екскурсії або туристичної подорожі за вибраним маршрутом
2. Заключити угоду з організацією що бере відповідальність про організацію і проведення екскурсії або туристичної подорожі
3. Видати наказ про проведення зазначеної подорожі
4. Провести інструктаж керівників, заступників керівника та учасників подорожі або екскурсії з питань техніки безпеки з оформленням у журналі відповідної форми
5. Після завершення туристичної подорожі або екскурсії заслухати звіт керівника про результати проведеного заходу